งบการเงินระหว่างกาล สำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564