งบการเงินระหว่างกาล สำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565