แจ้งเตือน ! ผู้ถือโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับทุกท่าน อย่าลืมนำเงินได้ ที่ได้รับจากส่วนแบ่งรายได้ฯ งวดที่ 4/2565, งวดที่ 1-3/2566 ยื่นภาษีเงินได้ ประจำปี 2566

อย่าลืมนำเงินได้ ที่ได้รับจากส่วนแบ่งรายได้ฯ งวดที่ 4/2565, งวดที่ 1-3/2566 ยื่นภาษีเงินได้ ประจำปี 2566

โดยท่านต้องนำมายื่นเป็น เงินได้ประเภท 40 (4) (ซ) เงินส่วนแบ่งของกำไร หรือผลประโยชน์อื่นใดในลักษณะเดียวกันที่ได้จากการถือหรือครอบครองโทเคนดิจิทัล

หมายเหตุ : สำหรับเงินได้ ที่ได้รับจากส่วนแบ่งรายได้ฯ งวดที่ 4/2566 (ซึ่งจ่ายวันที่ 4 มกราคม 2567)  จะใช้ยื่นสำหรับปีภาษี 2567

หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติม หรือต้องการสำเนาหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร) สามารถติดต่อขอรับได้ที่

Email : support@xspringdigital.com  โทรศัพท์ 02- 080-6052