คำถามที่พบบ่อย

โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน แต่ละโครงการที่ออกและนําเสนอขายต่อผู้ลงทุนผ่านบริษัท เอ็กซ์สปริง ดิจิทัล จํากัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO Portal) ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก... ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม พ... การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.. 2561 ที่ประกาศออกโดยอาศัยอํานาจตามความในกฎหมายดังกล่าวนั้น ต้องได้รับอนุญาตจากสํานักงาน ก... จึงจะสามารถออกและนําเสนอขายโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนต่อประชาชนเป็นการทั่วไปได้

การลงทุนในโทเคนดิจิทัลถือว่าเป็นการลงทุนซึ่งถูกจัดอยู่ในประเภทการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อการลงทุนแบบใหม่ ผู้ลงทุนจึงควรทําความเข้าใจในรายละเอียดของโครงการ ผลตอบแทน และลักษณะพิเศษของโทเคนดิจิทัล รวมถึงข้อกําหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้ง โดยสามารถศึกษาข้อมูลได้จากสรุปข้อมูลสําคัญของโทเคนดิจิทัล (Factsheet) หรือหนังสือชี้ชวน (Prospectus / White Paper) ของแต่ละโครงการ

กรณีบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย > เป็นการเปิดบัญชีผ่านแอปพลิเคชัน XSpring ซึ่งมีทั้งเวอร์ชัน iOS และ Android

 • แสดงบัตรประจำตัวประชาชน
 • อายุอย่างน้อย 20 ปีบริบูรณ์
 • ไม่เป็นบุคคลเสมือนไร้ความสามารถหรือไร้ความสามารถตามกฎหมาย
 • ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 • ผู้ลงทุนให้ข้อมูลเลขที่บัญชีธนาคาร และอัปโหลดหน้าสมุดบัญชีธนาคารถูกต้อง (ชื่อบัญชีธนาคารตรงกับชื่อผู้ลงทุน)
 • ผ่านแบบทดสอบความเข้าใจโทเคนดิจิทัล
 • เอกสารแสดงการเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (กรณีแสดงตนเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ)

กรณีบุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทย (ยกเว้นสัญชาติอเมริกัน) > เป็นการเปิดบัญชีผ่านการกรอกแบบฟอร์มออฟไลน์

กรณีนิติบุคคล > เป็นการเปิดบัญชีผ่านการกรอกแบบฟอร์มออฟไลน์ โดยต้องมีเอกสารประกอบ ดังนี้

 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (อายุไม่เกิน 6 เดือน)
 • หนังสือบริคณห์สนธิ
 • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) (อายุไม่เกิน 6 เดือน)
 • รายงานการประชุมคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติให้เปิดบัญชีกับ XSpring Digital
 • สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (แบบ ภ.. 20) (ถ้ามี)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ) ของผู้มีอำนาจลงนามทุกราย
 • งบการเงินประจำปีล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
 • สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารของนิติบุคคล
 • หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมีการมอบอำนาจ)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 • เอกสารแสดงการเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (กรณีแสดงตนเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ)

ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 15/2561 เรื่องการเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชนได้มีการกําหนดให้ผู้ลงทุนรายย่อย สามารถลงทุนได้ไม่เกินรายละ 3 แสนบาทต่อโครงการ เพื่อเป็นการจํากัดความเสี่ยงในการลงทุน แต่ข้อจํากัดดังกล่าวจะไม่รวมการซื้อขายโทเคนดิจิทัลในตลาดรองซึ่งไม่มีการจํากัดวงเงินในการซื้อขายโทเคนดิจิทัลแต่อย่างใด

ไม่ได้ ปัจจุบันรับชําระค่าจองซื้อโทเคนดิจิทัลด้วยเงินบาทเท่านั้น

ในขณะนี้มี 3 ช่องทาง คือ

 1. Mobile Banking: ชำระผ่านแอปพลิเคชัน Mobile Banking ของธนาคารในประเทศไทย โดยสแกน QR Code จากรายการจองซื้อในเมนู Payment และสงวนสิทธิ์ในการชำระสำหรับผู้ที่จองซื้อไม่เกิน 2 ล้านบาทเท่านั้น
 2. Bill Payment: พิมพ์แบบฟอร์ม Bill Payment จากรายการจองซื้อในเมนู Payment ซึ่งมีบาร์โค้ดในการชำระเงินปรากฏอยู่ และนำไปชำระที่ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาในประเทศไทย
 3. BAHTNET: ติดต่อธนาคารที่ท่านใช้บริการ และแจ้งความประสงค์โอนเงินโดยช่องทาง BAHTNET โดยระบุบัญชีธนาคารผู้รับตามที่แจ้งไว้ในหนังสือชี้ชวน (ผู้จองซื้อเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมการโอนเงินทั้งฝั่งธนาคารต้นทาง และธนาคารปลายทาง)

โทเคนดิจิทัลจะถูกเก็บในบัญชีของผู้ลงทุนที่ได้ทําการเปิดไว้กับศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งปัจจุบันได้แก่บริษัท อีอาร์เอ็กซ์ จํากัด (ERX) ซึ่งเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก...

ผู้ลงทุนบุคคลธรรมดา เสียภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 15 จากเงินได้ตามมาตรา 40 (4)  แห่งประมวลรัษฎากรซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

  • มาตรา 40 (4) () เงินส่วนแบ่งของกําไร หรือผลประโยชน์อื่นใดในลักษณะเดียวกันที่ได้จากการถือหรือครอบครองโทเคนดิจิทัล จากวันที่จ่ายผลประโยชน์ให้นักลงทุนแต่ละคน
  • มาตรา 40 (4) () ผลประโยชน์ที่ได้ รับจากการโอนคริปโทเคอร์เรนซีหรือโทเคนดิจิทัล ซึ่งตีราคาเป็นเงินได้เกินกว่าที่ลงทุน ซึ่งนักลงทุนต้องเป็นผู้แจ้งรายได้ส่วนนี้ด้วยตนเอง
  • ทั้งนี้ ผู้ลงทุนบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลต้องนำรายได้ข้างต้นไปรวมเป็นรายได้เพื่อยื่นภาษีเงินได้ประจำปี
  • อย่างไรก็ดี ภาษีที่เกี่ยวข้องกับโทเคนดิจิทัลอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับประกาศและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของกรมสรรพากรในอนาคต

ไม่ได้ ผลประโยชน์จากการถือครองโทเคนดิจิทัลจะถูกระบุเป็นชื่อเดียวกับเจ้าของบัญชีเท่านั้น กรณีต้องการเปลี่ยนผู้ถือครองโทเคนให้ทําการซื้อขายที่ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล

การออกและเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชนครั้งแรก จะกระทําผ่านผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO Portal) ผู้ลงทุนที่สนใจสามารถจองซื้อโทเคนดิจิทัลผ่าน ICO Portal ได้ และหลังจากการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชนเป็นครั้งแรกเสร็จสิ้น ผู้ออกโทเคนดิจิทัลจะนำโทเคนดิจิทัลเข้าจดทะเบียนซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งปัจจุบันได้แก่บริษัท อีอาร์เอ็กซ์ จํากัด (ERX)

ทั้งนี้ ในอนาคตหากโทเคนดิจิทัลดังกล่าวได้ถูกนําไปจดทะเบียนในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลแห่งใด นักลงทุนสามารถซื้อขายโทเคนดิจิทัลในตลาดรองได้ที่ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลแห่งนั้น

บริษัท อีอาร์เอ็กซ์ จํากัด (ERX) คือ ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่มุ่งเน้นการให้บริการซื้อขายแลกเปลี่ยนโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนโดยได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังและอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของสํานักงาน ก... และเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลรายแรกในประเทศไทยที่ร่วมมือกับบริษัท เอ็กซ์สปริง ดิจิทัล จํากัด (XSpring Digital) ในฐานะ ICO Portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก... เพื่อเปิดโอกาสให้นักลงทุนสามารถซื้อขายโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน (Investment Token) และโทเคนดิจิทัลเพื่อการใช้ประโยชน์ (Utility Token) ได้

คือ ผู้ออกโทเคนดิจิทัล และผู้ก่อตั้งทรัสต์ โดยจะโอนหุ้นทั้งหมดของ บริษัท สิริพัฒน์ โฟร์ จำกัด เข้าไปเป็นทรัพย์สินในกองทรัสต์

คุณกรวิชญ์ สวาทยานนท์ ซึ่งดํารงตําแหน่งกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของผู้ออกโทเคนดิจิทัล มีประสบการณ์ทั้งในด้านการลงทุน การพัฒนา และการจัดการโดยเฉพาะการดําเนินกิจการอสังหาริมทรัพย์โดยเน้นอาคารสํานักงานระดับพรีเมียม (premium-grade) ในย่านใจกลางธุรกิจของกรุงเทพมหานคร อาทิ อาคารมหาทุนพลาซ่า อาคารไทย ซีซีทาวเวอร์ อาคารเอ็มเอส สยาม ทาวเวอร์  เป็นต้น

 1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน XSpring บน App Store หรือ Play Store
 2. เลือกเปิดบัญชีใหม่
 3. กรอกอีเมลและรหัสผ่าน 
 4. ทำการยืนยันผ่านอีเมล
 5. ลงชื่อเข้าใช้งาน กรอกเบอร์โทรศัพท์ OTP กดยืนยัน ตั้ง Passcode
 6. ยอมรับเงื่อนไขการบริการ 
 7. กรอกข้อมูลส่วนตัว และอื่น ๆ 
 8. ยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชน และระบบสแกนใบหน้า 
 9. ตรวจสอบข้อมูล
 10. ยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการ ERX
 11. อัปโหลดบัญชีธนาคาร
 12. ทำแบบทดสอบความรู้ 
 13. วันจองซื้อจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง หลังจากหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ