นักลงทุนสัมพันธ์

งบการเงินระหว่างกาล สำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567

งบการเงินระหว่างกาล สำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

งบการเงินระหว่างกาล สำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

งบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566

งบการเงินระหว่างกาล สำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566

งบการเงินระหว่างกาล สำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

งบการเงินระหว่างกาล สำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565

งบการเงินระหว่างกาล สำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565

งบการเงินระหว่างกาล สำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564

ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม – 30 มิถุนายน 2563