จุดเด่นการลงทุน

  • เป็นการออกและเสนอขายโทเคนดิจิตัลเพื่อการลงทุนครั้งแรกของไทย ที่ได้รับการกำกับดูแลโดยสำนักงาน ก.ล.ต.
  • มีโอกาสรับผลประโยชน์จากการลงทุนสูงกว่าผลิตภัณฑ์ทางการเงินบางประเภทบนความเสี่ยงที่สามารถบริหารจัดการได้อย่างเหมาะสม
  • เป็นการลงทุนที่อ้างอิงกระแสรายรับจากอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์คุณภาพสูงย่านสุขุมวิท 77
  • มีสัญญาเช่าระยะยาวกับผู้เช่าที่มีความมั่นคงและน่าเชื่อถือ
  • มีผู้บริหารที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ
  • มีกลไกคุ้มครองผู้ลงทุนที่สามารถดูแลและป้องกันความเสี่ยงให้กับผู้ลงทุนได้