โครงสร้างการลงทุน

บริษัท SPV 77 ถูกก่อตั้งมาเพื่อการระดมทุน การออก และ การจัดการ SiriHub Token โดยเฉพาะ บริษัทดำเนินการภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนและพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561